《大乘方广总持经》(2)藏汉英韩四语对照版

第二课

དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་བོས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །མི་ཕམ་པ་གང་གི་ནུབ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། བྱམས་པ་གང་གི་ནུབ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཁྲུལ་པའམ། ཅ་ཅོའམ། བསྙེལ་བའམ། གསུང་གིས་ཉེས་པར་གསུངས་པའམ། ཉེས་པར་དགོངས་པའམ། ཕྲིན་ལས་ཉེས་པར་མཛད་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་དམ།

尔时,世尊复告弥勒菩萨摩诃萨言:“阿逸多,我从成佛夜乃至将入无余涅槃,于其中间佛身口意,所作、所说、所念、所思惟,颇有忘失起恶业不?”

 Then the World-Honored One asked Maitreya Bodhisattva-Mahāsattva, “Ajita, from the night I attained Buddhahood to the time when I will enter the nirvāṇa without remnant, are there evil karmas arising from oversights in what has been done, spoken, thought of, and pondered by the Buddha’s body, voice, and mind?”

세존께서는 다시 미륵보살마하살에게 말씀하셨다.“아일다여, 내가 성불한 때부터 무여열반(无余涅槃)에 들 때까지 그 중간에 부처의 몸과 입과 뜻으로 짓고 말하고 염(念)하고 사유하는 바에 잘못[忘失]이 있거나 악업을 일으킨 적이 있더냐?”

 

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །

弥勒菩萨言:“不也,世尊。”    

Maitreya Bodhisattva-Mahāsattva replied, “No, World-Honored One.”

“아니옵니다, 세존이시여.”

 

བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་གང་གི་ནུབ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། གང་གི་ནུབ་མོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་ཅི་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པ། དེ་ཁོ་ན་དེ་བཞིན་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཏེ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །

佛言:“弥勒,如汝所说,我从成道乃至涅槃,于其中间所言所说,皆悉真实,无有虚妄。    

The Buddha said, “Maitreya, as you say, from the time of my attainment of bodhi to the time of my parinirvāṇa, what I have said in this interval is all true, never false.

“아일다여, 그대의 말과 같으니라. 나는 도를 이룬 이래 열반에 들 때까지, 그 중간에 말하고 연설한 것은 모두 진실하여 허망함이 없느니라.

 

འདི་ལ་མི་བླུན་པོ་ཁ་ཅིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མི་ཤེས་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ངའི་ལྡེམ་པོ་ངག་ལ་འདི་སྐད་དུ་འདི་ནི་རུང་ངོ་། །འདི་ནི་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བ་ཡིན། དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དེས་ན་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་ཞེས་ང་འཆད་དོ། །

若有愚人不解如来方便所说,而作是言:‘是法如是,是法不如是。” 诽谤正法及佛菩萨,我说是辈趣向地狱。”

If there are fools who, failing to understand that the Tathāgata’s words are skillful tools, judge that ‘this Dharma is this way; this Dharma is not this way,’ they are maligning the true Dharma as well as Buddhas and Bodhisattvas. I say that they are headed for hell.

만일 어떤 우치한 이가 여래의 방편 말씀을 알지 못하고 도리어 말하기를 ‘이 법은 옳고 이 법은 그르다’ 고 하여 바른 법과 불ㆍ보살들을 비방한다면, 나는 말하노니 이러한 무리들은 지옥으로 향한다 하노라.

 

མི་ཕམ་པ་མ་འོངས་པའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་བསྙེན་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁས་འཆེ་བ།

佛言:“阿逸多,于我灭后五浊世中,若有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,实非菩萨自谓菩萨,

“Ajita, after my parinirvāṇa, if, in the world of the five turbidities, among bhikṣus, bhikṣuṇīs, upāsakas, and upāsikās, there are those who are not Bodhisattvas but claim to be Bodhisattvas, they are actually non-Buddhists.

아일다여, 내가 멸도한 뒤 다섯 가지 흐린 세상[五浊世]에 어떤 비구ㆍ비구니ㆍ우바새ㆍ우바이가 실제로는 보살이 아니면서 스스로가 보살이라 일컫는다면 이는 외도이니라.

 

སྔོན་མུ་སྟེགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་སྤྱོད་པ། གཉེན་ལ་གདུ་བ། རྙེད་པ་དང་། བཀུར་སྟི་ལ་ཆགས་པ། ཁྱིམ་ལ་སེར་སྣ་བྱེད་པ། ཁྱིམ་སུན་པར་བྱེད་པ། མདོག་ངན་པ། དམན་པ་ལ་མོས་པ། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ། མ་གྲགས་པ། རིགས་དམའ་བ། ཡོ་བྱད་ལ་ཡོངས་སུ་ཆགས་པ།

是外道人,曾于过去供养诸佛发愿力故,于佛法律而得出家,随所至处多求亲友、名闻利养,恣行秽污弃舍信心,成就恶行不自禁制,不自调伏贪诸利养;

Because they in their past lives had made offerings to Buddhas and made their resolve, they have been able to enter the Buddha’s Order, renouncing family life. Wherever they have gone, they have sought fame, benefits, and worship from their kinfolk and friends. They have unscrupulously engaged in impure activities and abandoned their faith. They have not restrained themselves from evil acts. They have not subjugated their greed for benefits and worship.

그들은 일찍이 과거세에 모든 부처님께 공양하고 발원한 원력 때문에 부처의 가르침과 계율 가운데 출가하였으나, 이르는 곳마다 친한 벗을 구하며, 좋은 소문과 이양(利养)을 위하여 방자하게 더러운 일을 행하여 신심을 버리며, 악행을 성취하여 스스로 절제하지 못하며, 스스로를 조복하지 못하여 이양을 탐내며,

 

ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ཟས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་ཞིང་རྣམ་པར་རིང་བ།

于一切法门及出生坚固三昧,皆悉远离,实无所知;

 As for all Dharma Doors and what will produce enduring samādhi, they have stayed far away from them and have had no knowledge of them. 

온갖 법문과 견고함을 내게 하는 삼매를 모두 멀리하면서도 알지 못하며,

 

སྒྱུ་དང་གཡོ་ལ་གནས་པ་དག་གཞན་དུ་སྨྲ་ཞིང་གཞན་དུ་བྱེད་དེ། དེ་དག་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ངེད་ནི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་མི་མཁས་བཞིན་དུ་ངེད་ནི་མཁས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།

为亲属故妄称知解,住于谄曲,口说异言,身行异行。

For the sake of their kinfolk, they have falsely claimed their knowledge and understanding. Standing in flattery and deception, their mouths have spoken contradictory words and their bodies have performed contradictory acts.

친한 권속들 때문에 망령되이 아노라 자칭하며, 아첨과 굽은 경계에 머물러서 입으로는 다른 말을 하고 몸으로는 다른 행을 행하느니라.

 

 ངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ལ་གནས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་

“阿逸多,我菩提道于一切众生,皆悉平等安住大悲,以善方便正念不忘。

“Ajita, in my Bodhi Way all sentient beings are equal and embraced in my great compassion. While using skillful means, I never lose  right mindfulness.

아일다여, 나의 보리도는 온갖 중생에게 모두 평등하여 대비에 머무르게 하며, 좋은 방편으로써 바른 생각을 잃지 않게 하느니라.

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ་ལ་གནས་ཏེ། མོས་པ་ལ་གཟུད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ།

如来安住无等等力,无障无碍而为说法。

 Abiding peacefully in His unequaled power, the Tathāgata expounds the Dharma, hindrance free.

여래는 무등등력(无等等力)에 머물러서 막힘없고 걸림 없이 설법하여 주나니,

 

དེ་དག་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ་གང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ། །དེ་དག་མཉན་པར་མི་བྱའོ། །དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། གང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ།

若有众生作如是言:‘佛为声闻所说经典,诸菩萨等不应习学、不应听受,此非正法,此非正道。辟支佛法亦不应学。’

 Suppose there are sentient beings that say these words: ‘Bodhisattvas should not hear, study, or accept the sūtras the Buddha has pronounced for voice-hearers. These are not the true Dharma, nor the right path. Nor should Bodhisattvas study the Pratyekabuddha Dharma.’

만일 어떤 중생이 말하되 ‘부처님께서 성문에게 말씀하신 경전을 모든 보살은 배우지 말 것이며 듣지도 말지니, 이는 바른 법이 아니고 바른 도가 아니다. 벽지불의 법도 또한 배워서는 안된다’ 라고 하거나,

 

འདི་ནི་ཉན་ཐོས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ། །གང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ། །དེ་དག་མཉན་པར་མི་བྱའོ། །དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ།

复作是言:‘诸菩萨等所修行法,声闻之人亦不应学、不应听受。辟支佛法亦复如是。’

Suppose they also say, ‘Voice-hearers should not hear or accept the Dharmas that Bodhisattvas practice. Nor should voice-hearers hear or accept the Pratyekabuddha Dharma.’

또는 ‘모든 보살의 닦는 법을 성문의 사람은 배우지도 말고 듣지도 말 것이며, 벽지불의 법 역시 마찬가지다’ 라고 하거나,

 

འདི་ནི་རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

复作是言:‘诸菩萨等所有言说,声闻、辟支佛不应听受。’

Suppose they also say, ‘Whatever Bodhisattvas have to say, voice-hearers and Pratyekabuddhas should not hear or accept.’

또는 ‘모든 보살들의 하는 말을 성문ㆍ벽지불은 듣지 말지니, 저것과 이것은 말과 행이 서로 어긋나 수다라(修多罗)와 상응하지 않는다’ 라고 이와 같이 말하며 

 

མི་ཕམ་པ་ངས་ནི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ཏེ་ངས་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཏུལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངས་ནི་ཀླུ་རྣམས་དང་། གནོད་སྦྱིན་རྣམས་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་རྣམས་དང་། མིའམ་ཅི་རྣམས་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། མི་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ཏེ་ངས་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཏུལ་ཏོ། །

彼此言行更相违背,不与修多罗相应,于如实说真解脱法不能信受。依彼法者不得生天,何况解脱?

Their contradictory words and actions are not in accord with the sūtras. They are unable to believe and accept either the true Dharma of Liberation or words that are in accord with true reality. The followers of their ways cannot even be reborn in heaven, much less achieve liberation.

여실한 말씀인 참 해탈법을 능히 받아들이지 못하느니라. 그러한 법에 의지하는 자는 하늘에도 태어나지 못하니 하물며 해탈이겠느냐.

 

མི་ཕམ་པ་ང་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་འགྲོ་ཞིང་

 “阿逸多,我今说法随其信心而调伏之如恒河沙。

“Ajita, according to their faith, I have expounded the Dharma to and tamed as many [sentient beings] as the sands of the Ganges.

나는 이제 설법하되 그들의 신심을 따라 조복하나니, 항하사와 같게 하노라.

 

དེར་ཡང་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ན། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁས་འཆེ་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམུ་རྒོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ། ཐོས་པ་ཉུང་བ་དེ་དག་ངའི་བྱང་ཆུབ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་

阿逸多, 我今欲往十方世界随顺说法利益众生,不为实非菩萨而作菩萨相者,亦不为毒恶欺诳少闻之人于我法中作二说者。

Ajita, even now I want to go to worlds in the ten directions to expound the Dharma suitably to sentient beings for their benefit. It is not for those who are not Bodhisattvas but disguised as Bodhisattvas. Nor is it for the evil, deceitful ones who, having heard little of the Dharma, double talk about my Dharma.

아일다여, 나는 이제 시방세계로 가서 수순(随顺)하여 설법해 중생을 이롭게 하려 하느니라. 하지만 실제로는 보살이 아니면서 보살의 모양을 짓는 자를 위한 것이 아니며, 또한 독하고 악하고 사기치고 기만하고 들은 것 없는 사람으로서 나의 법 안에서 두 가지 말을 하는 자를 위한 것도 아니니라.

 

འདི་ལ་གཉིས་སུ་སྨྲ་སྟེ། འདི་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསླབ་པར་བྱ། འདི་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསླབ་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།

其二说人或作是言 :‘是菩萨应学,是不应学。’

Suppose the double talker says these words: ‘This, Bodhisattvas should learn. This, Bodhisattvas should not learn.’

두 가지 말을 하는 사람이 혹 말하되 ‘이는 보살이 배울 것이며, 이는 배우지 못할 것이다’ 라고 해서 불ㆍ법ㆍ승을 비방한다면,

 

སེམས་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་སོ། །ཆོས་སྤོང་ངོ་། །དགེ་འདུན་ལ་སྨོད་དོ། །དེ་དག་ལུས་ཞིག་སྟེ། ཤི་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དེར་བསྐལ་པ་མང་པོ་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འདས་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་སྟེ།

谤佛法僧,是人身坏命终,堕于地狱,多百千劫不可得出。

Having maligned the Buddha, the Dharma, and the Saṅgha, the double talker after death will fall into hell and, for hundreds and thousands of kalpas, will not be able to leave there.

이 사람은 몸이 무너지고 목숨을 마친 뒤에 지옥에 떨어져서 백천 겁 동안 벗어나지 못하리라.

 

ཡང་དེ་དག་དབུལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་བརྒྱ་ལམ་བརྒྱ་ལམ་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ན། ཡང་སྙིགས་མ་ལྔའི་དུས་ན་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ད་ལྟར་ང་ཡུན་རིང་པོ་འགྱངས་པས་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་དག་དེ་དག་གི་ལྟར་ཉན་པའམ། བྱེད་པའམ། ཡིད་ཆེས་པར་སེམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་འདི་ལྟ་སྟེ། སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ལ་མོས་པས་འགྲོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །

设令得出,生贫穷家。至于后时虽得授记,五浊恶世成等正觉,如我今日于是生死五浊世中成于佛道。以是因缘,汝应谛听,应当信知,随顺恶友所行如是。

 Suppose he will later be reborn in a poor family and even receive the prophecy of attaining Buddhahood. Then he will eventually attain samyak-saṁbodhi in an evil world of the five turbidities, just like me who has realized Buddha bodhi in this world of the five turbidities. Therefore, you should hearken, believe, and know that such will be the consequences of following the way of evil friends.

설사 벗어날지라도 빈궁한 집에 태어날 것이며, 뒤에 이르러 비록 수기(授记)를 받을지라도 다섯 가지 흐린 세상에서 등정각(等正觉)을 성취하리니, 오늘의 내가 생사의 다섯 가지 흐린 세상에서 불도를 이루는 것과 같으리라. 이러한 인연으로 그대들은 자세히 듣고 자세히 믿을지니, 나쁜 벗을 따라 행하는 과보가 이러하니라.

 

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:jubao@pinlue.com,我们将在第一时间进行核实处理。

http://image99.pinlue.com/thumb/img_jpg/nvQlSRmYWrd9ibiax8gbC0jHcougJnQXCTwMShbh2FsRUYe64V49nY8qricDC1fRWFLXsT1QIL8GENfib4EHtmOvuA/0.jpeg
分享
评论
首页